Vuorovaikutustaidot

Vuorovaikuttamisesta

Vuorovaikutus perustuu aistien välityksellä vastaanotettuun informaatioon jonka aivomme sitten tulkitsevat. Aivoissamme informaatio jäsentyy (tai suodattuu) sen mukaisesti mitä muistivarannostamme löytyy (yleensä aivomme yhdistää saapuneen aistiärsykkeen johonkin jo aikaisemmin oppimaamme) ja antaa meille sitten sen mukaisesti ”käskyn toimia”.

Hyvä ihmistuntemus on paras keino parantaa vuorovaikutusta, sillä voimme jo etukäteen päätellä millaiseen lopputulokseen jakamamme informaatio johtaa. Tämän vuoksi juuri sosiaaliset taidot ja ennen kaikkea ihmistuntemus korostuvat vuorovaikutteisuudessa.

Ihmistuntemus koostuu erilaisuuden sekä toisten näkökulmien ymmärtämisestä. Voidakseen ymmärtää toisten näkökulmia tulee voida myöntää oman näkökulman vääristyneisyys, osata ymmärtää ja hyödyntää yhtäaikaisesti useita eri näkökulmia sekä pystyä oivaltamaan toisten näkökulmien rajoittuneisuus. Ihmistenväliset ristiriidat saattavat syntyä helposti ja usein lähes huomaamatta. Useinkaan emme reagoi viestijän sanomaan liitettyihin tunteisiin ja tällöin helposti toiselle osapuolelle tulee tunne että ilmapiiri on kylmä. Usein henkilöt jotka eivät ymmärrä omia tunteitaan ovat pahasti alakynnessä, sillä huono itsetunto näkyy ja kuuluu.

Eri ihmistyypit voidaan jakaa 9 eriryhmään ja heidän luonteenpiirteitään voidaan kuvata seuraavasti:

On olemassa hyviä ja huonoja tapoja jakaa informaatiota. Jopa parhainkin asia on mitä helpoimmin pilattavissa jakamalla oikeanlaista informaatiota väärällä tavalla. Varsin helposti asia kuin asia saadaan kuulostamaan syyllistävältä, tuomitsevalta ja kielteiseltä.

Jaettaessa informaatiota on hyvä tietää ja ymmärtää mitä sanoo. Kertoa asioista siten että se edistää yhteistyötä. Täytyy myös olla valmis kuulemaan mitä muut sanovat jotta voi ”astua toisen saappaisiin”. Lisäksi itseltä ja muilta kannattaa kysyä: mitä, kuinka ja miten.

Myös etiketti- ja käyttäytymissäännöt tulee huomioida niin koti- kuin ulkomaiden osalta.

Vuorovaikutuksessa yksinkertaisimmillaan on kyse kyvystä aistia ja tuntea.

Ihmistenvälisessä vuorovaikutuksessa itse sanat eivät ole tärkeimmässä roolissa vaan erityisesti oheisviestintä josta muodostuu yli puolet henkilöiden välisestä vuorovaikutuksesta. Tässä tapauksessa oheisviestinnällä tarkoitetaan: ilmeitä, eleitä, olemusta jne. Myös sanomistavalla on itse sanoja suurempi merkitys. Kuten esimerkiksi käytetty äänensävy ja painotukset.

Vuorovaikutteisuus

Verkkosivujen yhteydessä usein puhutaan vuorovaikutteisuudesta. Tämä on kuitenkin tosiasiassa parhaimmillaankin vain hyvä illuusio, sillä tämä niin sanottu vuorovaikutteisuus perustuu käyttöliittymään luotuihin valmiisiin malleihin ja ratkaisuihin joiden puitteissa sivustolla liikutaan ja toimitaan.


Digitaalisesti sinunSivuston laatija Kimmo Kaila © 01.07.2009, revisio 1.1   Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!